ఏం చెయ్యలేవు అనేవాళ్ళని దూరం పెట్టండి

Indian Administrative Service (IAS) పరీక్షకు గంధం చంద్రుడు ప్రయాణం తొమ్మిదేళ్లుగా Railway లో పనిచేసినా, గంధం చంద్రుడు గారు జీవితంలో ఏదైనా పెద్దది చేయాలని భావించి

Read more
Translate »