ఏం చెయ్యలేవు అనేవాళ్ళని దూరం పెట్టండి

Indian Administrative Service (IAS) పరీక్షకు గంధం చంద్రుడు ప్రయాణం తొమ్మిదేళ్లుగా Railway లో పనిచేసినా, గంధం చంద్రుడు గారు జీవితంలో ఏదైనా పెద్దది చేయాలని భావించి

Read more

సెలవులకి ఇంటికెళ్లే ఆనందం…

సెలవులకి ఇంటికెళ్లే ఆనందం… వెల్లకిలా పడుకుని ఆకాశం వైపే చూస్తూ.. నక్షత్రాలు లెక్కపెడుతున్నాడు ఆ పిల్లాడు. ఆ రాత్రి పూట అంతటి చలిలోనూ వాడి ముఖం చంద్రుని

Read more
Translate »